Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury

Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury

W dniu 30 stycznia 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 169 z dnia 4 lutego 2014 roku. Ustawa wchodzi więc w życie w dniu 19 lutego 2014 roku i od tego też dnia emeryci mogą składać wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury wraz z odsetkami.

Ustawa ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12). W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zawieszający prawo do emerytury tym emerytom, który jednocześnie pobierają świadczenie emerytalne i pracują jest niekonstytucyjny.

Ustawa o „zawieszonych emeryturach” umożliwia wszystkim tym emerytom, którym ZUS zawiesił wypłatę emerytury z uwagi na jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy, na wypłatę zawieszonej emerytury wraz z odsetkami (odsetki są liczone do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 19 lutego 2014 roku). Podobnie emeryci, wobec których zapadły wyroki oddalające odwołanie (apelację), mają też prawo na złożenie wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury wraz z odsetkami.

Wzór wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury może wyglądać następująco: wzór wniosku.

Warto pamiętać o tym, aby wniosek do ZUS, składany na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r, został złożony w odpowiedniej formie i z należytą rozwagą, jeśli chodzi o moment złożenia wniosku. Osoby, które mają wciąż nierozstrzygnięte sprawy w sądzie odnośnie “zawieszonej emerytury”, aby skorzystać z przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. powinny przed złożeniem wniosku do ZUS złożyć w sądzie ubezpieczeń społecznych pismo procesowe – cofnięcie odwołania (gdy sprawa jest rozpatrywana przez sąd I instancji) albo cofnięcie apelacji (w sytuacji, gdy sprawę rozpatruje sąd II instancji). Należy pamiętać, że cofamy odwołanie lub apelację bez zrzeczenia się roszczenia! Jeśli nie odbyła się jeszcze pierwsza rozprawa przed sądem I instancji to cofnięcie odwołania nie wymaga zgody ZUS. Cofnięcie zaś apelacji wymaga uzyskania zgody wyrażonej przez ZUS, którą musi wyrazić w terminie dwutygodniowym od dnia powiadomienia ZUS o cofnięciu apelacji. W piśmie procesowym trzeba też zawnioskować o nieobciążanie strony cofającej odwołanie (apelację) kosztami procesu (na podstawie art. 102 k.p.c.).

Do wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury emeryt, który w dniu 31 października 2011 roku nie osiągnął wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet albo 65 lat dla mężczyzn) dołącza dodatkowo zaświadczenie o wysokości przychodów, sporządzone na podstawie przepisu z art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Tak więc przed złożeniem wniosku we właściwym dla emeryta oddziale ZUS należy uzyskać zaświadczenie o wysokości przychodów. Oświadczenie nie jest drukiem sformalizowanym.

Zaświadczenie o wysokości przychodów, wydawane jest przez pracodawcę lub zleceniodawcę, a w przypadku osoby pełniącej służbę – od właściwych służb kadrowych. Osoba samodzielnie opłacająca składki składa samodzielnie przygotowane zaświadczenie. Nie ma ustalonego wzoru takiego zaświadczenia; w zaświadczeniu muszą znaleźć się jednak następujące informacje: nazwa i adres pracodawcy (zleceniodawcy), imię i nazwisko pracownika (zleceniobiorcy – emeryta), symbol i numer pobieranego świadczenia, wysokość uzyskanych przychodów.

Projekt ustawy o „zawieszonych emeryturach”

zawieszone emerytury

Dobiegają końca prace nad projektem ustawy o „zawieszonych emeryturach”. Projekt ustawy o „zawieszonych emeryturach” umożliwia dokonanie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaty emerytur zawieszonych od 1 października 2011 r. do 21 listopada 2012 r., bez konieczności przeprowadzenia długotrwałego postępowania  sądowego, w trakcie którego organ rentowy wykorzysta wszytkie możliwe “triki” proceduralne, aby opóźnić wydanie korzystnego dla emeryta wyroku zasądzającego wypłatę “zawieszonej emerytury”. Projekt ustawy zakłada, że na wniosek emeryta zawieszone świadczenia emerytalne zostaną wypłacone tym emerytom, którzy nabyli prawo do świadczenia emerytalnego przed 1 stycznia 2011 r. i po 30 września 2011 r. kontynuowali pracę.

Wydaje się, że emeryci osiągnęli wszystko – projekt ustawy nie różnicuje emerytów na tych, co nabyli prawo do emerytury przed 9 stycznia 2009 roku i na tych, co nabyli prawo po tej dacie.

Uniknięto niekorzystnego przepisu, który prowadził do opodatkowania 32% stawką podatku dochodowego od osób fizycznych wypłaconej „zawieszonej emerytury”.

Można powiedzieć, że po podpisaniu ustawy przez Prezydenta RP będzie można będzie ogłosić sukces.

Mnie natomiast nie daje spokoju propozycja przepisu zawartego w art. 6 projektu ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur. Brzmi on następująco:

Art. 6. ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.

1. Podstawę obliczenia emerytury, o której mowa w art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS, do której prawo ustalono po dniu 31 grudnia 2012 r., ustala się ponownie, jeżeli po przyznaniu tej emerytury nastąpiła wypłata wcześniej przyznanej, zawieszonej emerytury.

2. Ponowne ustalenie podstawy obliczenia emerytury polega na pomniejszeniu podstawy obliczenia emerytury określonej w decyzji organu rentowego ustalającej prawo do emerytury na podstawie art. 24 ustawy o emeryturach i rentach z FUS o kwotę wypłaty zawieszonej emerytury w wysokości przed odliczeniem zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Jak teraz brzmi cały projekt ustawy, w tym też art. 6, można sprawdzić wchodząc na ten link: projekt ustawy o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.

Przepis art. 6 projektu ustawy stanowi, że ponownie będzie przeliczana (obniżana) podstawa emerytury w przypadku, gdy nastąpi wypłata „emerytury zawieszonej”, na podstawie wniosku emeryta.

Przepis ten moim zdaniem prowadza więc zasadę, że to emeryt sam sobie sfinansuje zwrot zawieszonej mu pezprawnie przez organ rentowy emerytury, bo to co mu zostanie zwrócone na podstawie złożonego wniosku, będzie automatycznie potrącone w postaci  pomniejszenia podstawy obliczenia emerytury. A więc organ rentowy wypłaci od ręki kilkanaście tysięcy zawieszonej emerytury a emeryt i tak to zwróci ZUS-owi w postaci obniżki np.: o kilkaset złotych bieżąco wypłacanej emerytury …

Wydaje się więc, że nie o to chodziło w tej sprawie, żeby emerytom, którym bezprawnie zabrano świadczenia, finansować zwrot „zawieszonej emerytury” w ten sposób, by pomniejszać im, po wypłacie zaległej emerytury, bieżące świadczenie  emerytalne. Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest przecież żerującym na ludzkiej biedzie para-bankiem a wypłacone „zawieszone emerytury” nie są pochopnie zaciągniętą chwilówką …

 

foto dzięki uprzejmości Amber / freedigitalphotos.net

Ustawa abolicyjna ZUS

ustawa abolicyjna ZUS

Do 15 stycznia 2015 roku będzie obowiązywać ustawa z dnia 9 listopada 2012 r. o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność (Dz. U. z 2012 r. poz. 1551). Czego dotyczy powyższa ustawa?

Zasadniczo ustawa abolicyjna ZUS jest adresowana do przedsiębiorców, którzy zgodnie z obowiązującymi w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. interpretacjami przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego nie płacili składek na to ubezpieczenie, w sytuacji, gdy mieli zawieszoną działalność gospodarczą albo tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą i jednocześnie byli zatrudnieni na umowę o pracę nakładczą. Zgodnie z interpretacjami przepisów, obie grupy osób były zwolnione z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz na Fundusz Pracy.

W 2009 r. radykalnie zmieniono interpretację przepisów i nakazano przedsiębiorcom zapłatę zaległych składek wraz z odsetkami karnymi za poprzednie 10 lat. Jak się szacuje obowiązek zapłaty zaległych składek na ZUS dotyczył około pół miliona osób.

Ustawa abolicyjna dotyczy osób, które w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 28 lutego 2009 r. podlegały obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu oraz wypadkowemu, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności, tj.:

  • osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych,
  • twórców lub artystów,
  • osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu,
  • wspólników jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich.

Ustawa abolicyjna nie dotyczy możliwości umorzenia zaległych składek na ZUS powstałych po 28 lutego 2009 r.

Ustawa abolicyjna przewiduje umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne, odsetek za zwłokę od zaległych składek oraz kosztów egzekucyjnych (opłaty prolongacyjnej, kosztów upomnienia, opłaty dodatkowej, itp.). Umorzenie składek na ubezpieczenie społeczne w konsekwencji powoduje też umorzenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i na Fundusz Pracy.

Także spadkobierca, na którego ZUS przeniósł odpowiedzialność za zaległe zobowiązania zmarłego płatnika składek, może ubiegać się o umorzenie na podstawie ustawy abolicyjnej. Spadkobierca może złożyć wniosek o umorzenie zaległości zmarłego płatnika w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy abolicyjnej, tj. do dnia 15 stycznia 2015 r.

Jak skorzystać z ustawy abolicyjnej ZUS? Niezbędne dokumenty konieczne do skorzystania z ustawy abolicyjnej ZUS zostały wskazane na stronie Abolicja dla płatników. Dla osób nie prowadzących w dniu 1 września 2012 r. działalności gospodarczej wystarczającym dokumentem dla skorzystania z abolicji jest złożenie wniosku o umorzenie należności. Dla osób wciąż prowadzących działalność gospodarczą konieczne jest złożenie kilku dokumentów wskazanych w informacji dla osób, które prowadziły działalność gospodarczą w dniu 1 września 2012 r.

 

foto dzięki uprzejmości David Castillo Dominici / freedigitalphotos.net