Czy nieprawomocny wyrok sądu gospodarczego może być tytułem zabezpieczenia?

zabezpieczenie

Zgodnie z przepisami regulującymi postępowanie cywilne nieprawomocny wyrok sądu pierwszej instancji, który zapadł w sprawie gospodarczej i dotyczy zasądzenia świadczenia pieniężnego może stanowić tytuł zabezpieczenia (art. 458(13) k.p.c.).

A więc w sprawach gospodarczych można uzyskać zabezpieczenie w trzech sytuacjach: (1) na podstawie przepisów regulujących zabezpieczenia – art. 730 k.p.c. i art. 730 (1) par. 2(1) k.p.c., (2) po uzyskaniu nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym – art. 492 k.p.c. oraz (3) po otrzymaniu nieprawomocny wyrok sądu pierwszej instancji wydanego w sprawie gospodarczej o zapłatę.

Ważne podkreślenia jest to, że tytułem zabezpieczenia, a więc dokumentem, na podstawie którego komornik może, przykładowo, zająć określone kwoty na rachunku bankowym dłużnika jest nieprawomocny wyrok sądu pierwszej instancji. Nie trzeba więc czekać na zakończenie sprawy w drugiej instancji, co jak wiemy z praktyki, może znacznie potrwać.

Sposoby zabezpieczenia

Istnieje wiele sposobów wykonania zabezpieczenia. Wierzyciel może zażądać zajęcia oznaczonych kwot na rachunku bankowym dłużnika, zajęcia oznaczonych ruchomości lub nawet obciążenia nieruchomości hipotekę przymusową.

Dłużnik może natomiast, w ramach obrony przed zabezpieczeniem dokonanym na podstawie nieprawomocnego wyroku sądu może zaskarżyć ten wyrok. Dłużnik może złożyć wniosek o ograniczenie zabezpieczenia. Wniosek o ograniczenie zabezpieczenia może wskazywać mniej uciążliwy sposób zabezpieczenia wnosić o ograniczenie zabezpieczenia w czasie przez określenie okresu, w którym nakaz zapłaty jako tytuł zabezpieczenia nie będzie wykonywany. Dłużnik może też wpłacić wymaganą kwotę na rachunek depozytowy Ministra Finansów.

Jak wygląda praktyka?

W praktyce powstają też problemy z komornikami, którzy odmawiają wykonania zabezpieczenia bez doręczenia im nieprawomocnego wyroku sądu pierwszej instancji bez klauzuli wykonalności, gdyż komornik nie jest w stanie ustalić czy dany wyrok został wydany w postępowaniu gospodarczym. W takiej sytuacji można zwrócić się do sądu o wydanie postanowienia zawierającego zarządzenie o zabezpieczeniu roszczenia i określającego sposób zabezpieczenia.