Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym

Cywilne postępowanie nakazowe charakteryzuje się niższą opłatą sądową (zamiast 5% wartości przedmiotu sporu powód płaci jedynie 1,25% wartości przedmiotu sporu) oraz tym, że nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia, bez konieczności nadawania mu klauzuli wykonalności (co pozwala na szybkie – czasem nawet przed doręczeniem pozwanemu nakazu zapłaty – zabezpieczenie się na majątku dłużnika, pozwalające na pewniejsze odzyskanie żądanych należności).

Aby sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, powód musi tego wyraźnie zażądać w samym pozwie (np.: Wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym).

Ponieważ wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym charakteryzuje się znacznym uprzywilejowaniem pozycji wierzyciela (niższa opłata sądowa, obligatoryjna opłata sądowa od zarzutów składanych przez pozwanego, nakaz zapłaty będący tytułem zabezpieczenia) toteż powód może zażądać wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wyłącznie w tych przypadkach, gdy może udowodnić swoje roszczenia na podstawie:

  1. dokumentu urzędowego, wydanego przez uprawiony organ;
  2. wekslu,
  3. zaakceptowanego przez dłużnika rachunku (np.: na fakturze dłużnik pisze odręcznie „akceptuję” i podpisuje się),
  4. wezwania dłużnika do zapłaty i pisemnego oświadczenia dłużnika o uznaniu długu,
  5. zaakceptowanego przez dłużnika żądania zapłaty, zwróconego przez bank i nie zapłaconego z powodu braku środków na rachunku bankowym pozwanego.

Pozwany odbierając nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym może: (i) zapłacić wskazaną w nakazie kwotę, składającą się na roszczenie główne, odsetki oraz koszty procesu albo też (ii) w terminie dwóch tygodni od chwili otrzymania nakazu zapłaty może wnieść do sądu zarzuty od nakazu zapłaty.

Pismo zawierające zarzuty powinno być opłacone przez pozwanego. Opłata sądowa wynosi 3,75% wartości przedmiotu sporu. W przypadku przegrania sporu przez pozwanego, kwota ta przepada. W piśmie należy wskazać czy pozwany kwestionuje nakaz zapłaty w części bądź w całości. W piśmie pozwany powinien podnieść wszelkie zarzuty zgłaszane przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, a więc przykładowo zarzut niewłaściwości miejscowej lub rzeczowej sądu, zarzut zapisu na sąd polubowny, niewłaściwie oznaczoną wartość przedmiotu sporu. W uzasadnieniu zarzutów od nakazu zapłaty należy wskazać dowody (np.: zeznania świadków, dokumenty) uzasadniające stanowisko pozwanego. Pozwany może też zgłosić wierzytelności, jakie ma wobec powoda do potrącenia (z zastrzeżeniem, że mogą to być jedynie takie wierzytelności, które są udowodnione dokumentami, na podstawie których sąd mógłby wydać nakaz zapłaty) oraz wskazać na przedawnienie wierzytelności powoda.

Termin na złożenie zarzutów od nakazu zapłaty wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty.

 

foto dzięki uprzejmości jesadaphorn / freedigitalphotos.net

Możliwość komentowania została wyłączona.