Odwołanie od decyzji podatkowej

Odwołanie od decyzji podatkowej

Z decyzją podatkową wydaną przez organ podatkowy pierwszej instancji (np.: naczelnika urzędu skarbowego, wójta, burmistrza, prezydenta) nie trzeba się zgadzać. Od każdej decyzji można się odwołać. Najczęstszymi podstawami prowadzącymi do złożenia odwołania od decyzji podatkowej są: błędy popełnione przez organ podatkowy w trakcie postępowania podatkowego (np.: w sposób niepełny zgromadzony materiał dowodowy), nieprawidłowo zastosowane przepisy (np.: nie uwzględniono zwolnienia podatkowego, nie uznano jako koszt podatkowy wydatku, który kwalifikuje się jako podatkowy koszt uzyskania przychodów) lub nawet formalne błędy samej decyzji podatkowej (nieprawidłowe nazwisko podatnika).

Odwołanie od decyzji podatkowej może złożyć jedynie adresat tej decyzji (np.: podatnik). Odwołanie od decyzji podatkowego może też być przygotowane przez profesjonalnego pełnomocnika – adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego, gdyż doświadczony pełnomocnik łatwiej zauważy wszelkie błędy popełnione przez organ pierwszej instancji.

Bardzo ważne jest zachowanie terminu na złożenie odwołania od decyzji podatkowej. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia podatnikowi decyzji. Zdarzają się sytuacje, że podatnik przegapi termin na złożenie odwołania od decyzji podatkowej. Jeśli stało się to bez jego winy to może złożyć wniosek o jego przywrócenie. We wniosku trzeba przedstawić przyczynę niewysłania odwołania w terminie 14 dni od otrzymania decyzji – może to być choroba podatnika, itp. Wniosek o przywrócenie terminu składa się w terminie 7 dni od ustania przyczyny uniemożliwiającej podatnikowi złożenie odwołania. Wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu składa się samo odwołanie od decyzji podatkowej.

Trzeba pamiętać, że odwołanie od decyzji podatkowej wnosi się do organu odwoławczego za pośrednictwem organu pierwszej instancji, który wydał decyzję. Tak więc faktycznie odwołanie od decyzji wysyła się do organu podatkowego pierwszej instancji (np.: naczelnika urzędu skarbowego, wójta, burmistrza, prezydenta) a ten organ przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do organu odwoławczego. Czasem zdarza się, że podatnik pomyli się i wyśle swoje odwołanie bezpośrednio do organu odwoławczego. Jeśli odwołanie przesłane niewłaściwemu organowi zostało złożone w terminie 14 dni to „niewłaściwy organ” ma obowiązek niezwłocznie przekazać nieprawidłowo zaadresowane odwołanie do organu, który wydał zaskarżoną decyzję.

Samo odwołanie musi: (1) wskazywać prawidłowe oznaczenie stron (organu, który wydał decyzję oraz podatnika, który skarży tę decyzję) oraz zawierać informację, od jakiej decyzji podatnik odwołuje się, (2) przedstawiać zarzuty przeciwko decyzji (np.: niezgromadzony materiał dowodowy, niewłaściwie zastosowany przepis prawa) oraz (3) zawierać żądanie podatnika (np.: uchylenia decyzji organu pierwszej instancji). W uzasadnieniu do odwołania podatnik powinien wyjaśnić swoje stanowisko oraz przedstawić dowody na jego poparcie. Odwołanie musi być własnoręcznie podpisane przez podatnika lub jego pełnomocnika.

Warto wiedzieć, że organ odwoławczy w zasadzie nie może wydać nowej decyzji, która byłaby bardziej niekorzystna od decyzji organu pierwszej instancji (art. 234 Ordynacji podatkowej: Organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść strony odwołującej się, chyba że zaskarżona decyzja rażąco narusza prawo lub interes publiczny.). Warto też wiedzieć, że podatnik ma prawo, do czasu wydania decyzji przez organ odwoławczy, cofnąć złożone odwołanie.

 

Foto dzięki uprzejmości ponsulak / freedigitalphotos.net

Możliwość komentowania została wyłączona.