Rejestr dłużników niewypłacalnych

Rejestr dłużników niewypłacalnych

Po uzyskaniu prawomocnego wyroku zasądzającego zapłatę wierzyciel powinien, przed złożeniem wniosku o przeprowadzenie egzekucji komorniczej, ponownie wezwać dłużnika do dobrowolnej zapłaty. W wezwaniu do zapłaty warto wskazać, że brak dobrowolnej zapłaty będzie skutkować oddaniem sprawy do postępowania egzekucyjnego oraz wpisaniem dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych można wpisać dłużnika na wniosek wierzyciela posiadającego tytuł wykonawczy wystawiony przeciwko osobie fizycznej, jeżeli dłużnik w terminie 30 dni od daty wezwania do spełnienia świadczenia nie zapłacił należności stwierdzonej tytułem wykonawczym (art. 56 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Wpis dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych dotyczy wyłącznie niezapłaconych wierzytelności pieniężnych. Tytułem wykonawczym będzie najczęściej prawomocne orzeczenie sądu, zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

Aby można było wpisać dłużnika do Ilekroć do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, we wniosku o dokonanie wpisu trzeba podać, oprócz imienia i nazwiska dłużnika oraz jego miejsca zamieszkania także numer PESEL. Do wniosku trzeba dołączyć odpis tytułu wykonawczego oraz wezwanie do zapłaty, w którym wierzyciel wzywa dłużnika do dobrowolnego wykonania tytułu wykonawczego. Wniosek o dokonanie wpisu dłużnika do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych składa się na formularzu KRS-D1.

Wniosek o wpis do rejestru niewypłacalnych dłużników podlega opłacie sądowej w wysokości stałej – 300 zł (art. 54 pkt 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych), którą należy uiścić łącznie z wnioskiem, bez wezwania sądu rejestrowego.

Jeżeli wpis do rejestru ma nastąpić na podstawie wniosku wierzyciela sąd rejestrowy doręcza dłużnikowi wniosek o wpis oraz  zakreśla mu termin 7 dni do złożenia oświadczenia w przedmiocie wniosku (por. § 160 Regulaminu urzędowania sądów powszechnych).

Wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od dnia dokonania wpisu (art. 60 ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym). Co ważne, żaden przepis regulujący funkcjonowanie Rejestru Dłużników Niewypłacalnych nie przewiduje możliwości wykreślenia wpisu dłużnika, w razie zaspokojenia wierzyciela po upływie 30 dni od daty wezwania do zapłaty.

Warto wiedzieć, że Rejestr Dłużników Niewypłacalnych jest jawny, można więc uzyskać informację czy dana osoba zasługuje na zaufanie w relacjach gospodarczych. Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Dłużników Niewypłacalnych składa się na odpowiednim formularzu i podlega stałej opłacie sądowej w wysokości 60 zł (odpis pełny) lub 30 zł (odpis aktualny).

Foto dzięki uprzejmości artur 84 / freedigitalphotos.net