Spłata części długu, czy niespłacona część długu się umorzy ?

przedawniony dług

Zwrócił się do mnie klient z następującym problemem: wiele lat temu zaciągnął kredyt na kwotę kilkunastu tysięcy złotych. Kredyt spłacał nieregularnie a potem zaprzestał spłaty, bo nie miał środków na obsługę długu. Ostatnio otrzymał informację od jednego z Niestandaryzowanych Sekurytyzacyjnych Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, że fundusz ten nabył wierzytelność wobec niego od banku oraz proponuje aby spłacił on minimalną kwotę 10 zł. Powyższa wpłata pozwoli na czasowe wstrzymanie egzekucji wobec dłużnika. Czy spłata części długu faktycznie pozwoli na wstrzymanie egzekucji, albo nawet doprowadzi do umorzenia niespłaconej części?

Przedawnienie może być przerwane, wtedy jego okres biegnie od początku. Jak ustalić początek biegu przedawnienia opisałem w tym wpisie: Jak ustalić początek biegu przedawnienia roszczeń. Warto zapamiętać, że przedawnienie będzie przerwane m.in., gdy wierzyciel wytoczy powództwo; zawezwie do próby ugodowej (złoży w sądzie właściwym dla miejsca zamieszkania dłużnika wniosek o zawezwanie dłużnika do próby ugodowej). Sam dłużnik, nawet o tym nie wiedząc, przerwie bieg przedawnienia, gdy zapłaci dług choćby w części lub uzna dług (np.: w ugodzie zawartej z wierzycielem – zobacz wpis na ten temat – Ugoda).

Wezwanie do zapłaty dłużnika natomiast nie przerywa biegu przedawnienia.

Po każdym przerwaniu przedawnienia biegnie ono na nowo. Jeśli więc dłużnik posiadający kredyt bankowy ma niespłaconą ratę kredytu i minęło 3 lata od jej wymagalności to taka rata kredytowa przedawniła się (art. 120 k.c.). Na marginesie można wskazać na wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2009 r. (II CSK 625/08), zgodnie z którym bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne (minął termin jego płatności). Wobec rat kredytowych termin trzyletni liczy się dla każdej raty kredytowej oddzielnie; liczenie przedawnienia rozpoczynamy od dnia, w którym poszczególna rata kredytowa miała być spłacona do dnia, w którym upływają trzy lata od dnia spłaty.

Jeżeli przed upływem tego trzyletniego terminu dojdzie do przerwania przedawnienia, bo dłużnik spłacił część raty kredytowej to trzyletni termin przedawnienia należy naliczać od początku. Przedawnienie może być wielokrotnie przerwane i po każdym przerwaniu termin przedawnienia oblicza się od początku.

Opóźnienie w spłatach rat kredytowych prowadzi zawsze do wypowiedzenia przez bank umowy kredytowej, co powoduje wymagalność wszelkich niespłaconych jeszcze rat kredytu. Ponadto bank złoży pozew lub wniosek o nadanie klauzuli bankowemu tytułowi egzekucyjnemu. Warto pamiętać, że „w razie przerwania przedawnienia przez czynność w postępowaniu przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, albo przez wszczęcie mediacji, przedawnienie nie biegnie na nowo, dopóki postępowanie to nie zostanie zakończone” (art. 124 § 2 k.c.). W takim przypadku co do niespłaconych rat kredytowych przedawnienie nastąpi dopiero po upływie 10 lat, licząc od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądowego.

Wracając do klienta z niespłaconym długiem kredytowym – jak się okazało, cały dług przedawnił się w zeszłym roku. Po co egzekutor namawia dłużnika do zapłaty kwoty 10 zł?

Przerwanie biegu przedawnienia dotyczy wyłącznie roszczenia nieprzedawnionego. Ale dłużnik może zrzec się korzystania z zarzutu przedawnienia, nawet w sposób dorozumiany. Spłata drobnej kwoty przedawnionego długu oznacza, że dłużnik zrzekł się zarzutu przedawnienia a wierzyciel na nowo może egzekwować cały dług.

 

foto dzięki uprzejmości Master isolated images/ freedigitalphotos.net