Deklaracja wekslowa

Deklaracja wekslowa

Weksel in blanco jest najczęściej wykorzystywany aby zabezpieczyć umowę pożyczki bądź umowę kredytu. Weksel in blanco, w przypadku nie wykonywania płatności przez dłużnika, jest wypełniany i przekazywany do egzekucji. Weksel stanowi szybkie i pewne narzędzie prowadzące do wyegzekwowania zaległych płatności. Jak widać, dłużnik wystawiając weksel in blanco stawia się w niekorzystnej sytuacji, bo prawidłowe wypełnienie weksla zależy od uczciwości wierzyciela. Może się więc zdarzyć sytuacja, że wierzyciel, mimo terminowego regulowania przez dłużnika swych zobowiązań – wypełni weksel i przekaże go do egzekucji. Aby ograniczyć to ryzyko strony powinny oprócz zabezpieczenia umowy wekslem in blanco także podpisać deklarację wekslową (porozumienie wekslowe).

Deklaracja wekslowa wskazuje w swej treści, w jakich przypadkach, do jakiej kwoty i w jaki sposób wierzyciel może wypełnić weksel niezupełny (weksel in blanco). W porozumieniu wekslowym należy także wpisać obowiązek wierzyciela o poinformowaniu dłużnika o zamiarze wypełnienia weksla oraz obowiązek wierzyciela o konieczności zwrócenia dłużnikowi niewypełnionego weksla, gdy zobowiązanie dłużnika zostało spełnione.

Dla celów dowodowych warto spisać porozumienie wekslowe i dołączyć je do weksla in blanco. Warto też przypilnować aby deklaracja wekslowa została podpisana przez wierzyciela i jeden jej egzemplarz wydany dłużnikowi, kwoty wystawił weksel in blanco.

Deklaracja wekslowa powinna zawierać datę, miejsce jej sporządzenia oraz wskazywać strony pomiędzy którymi została sporządzone porozumienie wekslowe. W deklaracji wekslowej należy wskazać z jaką umową weksel in blanco się wiąże (np.: umową pożyczki zawartą w dn. …, itp.) oraz do jakiej kwoty weksel in blanco może być wypełniony.

Koniecznym elementem deklaracji wekslowej jest wymienienie sytuacji, w których weksel in blanco może być wypełniony przez wierzyciela. Oznacza to, iż weksel in blanco nie będzie mógł być wypełniony przez wierzyciela w innych, niż wymienione w deklaracji wekslowej, sytuacjach. W porozumieniu wekslowym warto też wpisać termin, do jakiego wierzyciel może wypełnić weksel in blanco (np.: W przypadku nie wywiązania się przez wystawcę weksla z umowy pożyczki remitent ma prawo wypełnić składany weksel na kwotę odpowiadającą stanowi aktualnego zadłużenia wystawcy weksla względem remitenta).

Jeśli zostało prawidłowo zawarte porozumienie wekslowe to wierzyciel (remitent) nie może uzupełnić weksla in blanco, gdy nie zaszły okoliczności wskazane w deklaracji wekslowej.

Co się stanie, gdy posiadacz weksla in blanco uzupełni go wbrew postanowieniom deklaracji wekslowej?

Rozstrzygającą kwestią jest to czy posiadacz weksla wiedział o istnieniu porozumienia wekslowego. Jeśli wiedział (lub mógł z łatwością się o tym dowiedzieć) to dłużnik będzie odpowiadał wobec posiadacza weksla wyłącznie w takich granicach, jakie wynikają z porozumienia wekslowego.

 

Foto dzięki uprzejmości jesadaphorn / freedigitalphotos.net