Dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości

Dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości

Przy dokonaniu pierwszego opisu i oszacowania nieruchomości komornicy często korzystają z tzw. operatu szacunkowego nieruchomości. Zdarza się w praktyce, że operat szacunkowy nie uwzględnia wszystkich dokonanych obciążeń lub ulepszeń nieruchomości. A w trakcie prowadzonego postępowania egzekucyjnego dłużnikowi oraz wierzycielowi powinno zależeć na tym, aby suma oszacowania nieruchomości odpowiadała realnej, rynkowej wartości nieruchomości.

Z różnych powodów zdarza się, że od momentu dokonania opisu i oszacowania nieruchomości do wyznaczonego terminu licytacji upływa kilka-kilkanaście miesięcy. W tym czasie nieruchomość może być remontowana lub modernizowana – co wpłynie na zwiększenie się jej wartości rynkowej lub też mogą się zdarzyć sytuacje losowe – zniszczenie nieruchomości wskutek pożaru czy też powodzi, skutkujące obniżeniem się rynkowej wartości tej nieruchomości. Warto wiedzieć, że sam upływ czasu nie jest dostateczną przyczyną do żądania ponownego przeprowadzenia opisu i oszacowania nieruchomości, jeśli nie zaszły zmiany wpływające istotnie na wartość nieruchomości.

Decyzja czy przeprowadzić dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości należy wyłącznie do komornika. Jeśli komornik przychyli się do wniosku o przeprowadzenie nowego opisu i oszacowania nieruchomości to strona niezadowolona z tej decyzji może wnieść skargę na czynności komornika. Podobnie jest, gdy komornik nie zdecyduje się na dodatkowy opis i oszacowanie nieruchomości. Strona niezadowolona z takiej decyzji komornika może zwrócić się do sądu ze skargą na czynności komornika. Jeśli jednak sąd pierwszej instancji uzna, że skarga na komornika nie jest zasadna to na takie postanowienie sądu nie przysługuje już zażalenie (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 22 maja 2013 r., III CZP 19/13).

Do złożenia wniosku o przeprowadzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości dochodzi jedynie na wniosek wierzyciela lub dłużnika (art. 951 k.p.c.).

Praktyka wskazuje, że wniosek o przeprowadzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości jest składany wyłącznie w celu przedłużenia egzekucji z nieruchomości.

Warto wiedzieć, że w sytuacji, gdy umorzono licytację nieruchomości dlatego, że nie było chętnych do jej licytowania na drugim terminie licytacyjnym to ponowne wszczęcie licytacji nieruchomości powinno wiązać się też i z nowym jej opisem i oszacowaniem.

 

Foto dzięki uprzejmości Evgeni Dinev / freedigitalphotos.net