Jak ustanowić hipotekę przymusową?

Jak ustanowić hipotekę przymusową?

Jednym z prostszych, lecz wyjątkowo skutecznych sposobów na szybkie wyegzekwowanie długu od dłużnika jest ustanowienie hipoteki przymusowej. Do złożenia wniosku o wpis hipoteki przymusowej potrzebny będzie wyrok (nakaz zapłaty, akt notarialny) wraz z nadaną mu klauzulą wykonalności (jak można otrzymać klauzulę wykonalności proszę przeczytać: Klauzula wykonalności na wyroku) oraz co najistotniejsze, ustalenie jakie dłużnik ma nieruchomości. Po uzyskaniu informacji, jakie dłużnik ma nieruchomości, można tę informację zweryfikować w przeglądarce ksiąg wieczystych.

Na formularzu WPIS-KW wpisujemy, iż wnosimy o wpisanie hipoteki przymusowej o wskazanej w wyroku (nakazie zapłaty, akcie notarialnym) wysokości. Trzeba pamiętać, że wysokość hipoteki przymusowej to jedynie kwota należności głównej, bez odsetek, kosztów procesu, kosztów zastępstwa procesowego, itp. W rubryce „Wpis prawa, ograniczenia w rozporządzaniu nieruchomością, roszczenia lub hipoteki:” należy przykładowo wpisać, że: „na podstawie dołączonego do wniosku wyroku Sądu Rejonowego w Piasecznie z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie o zapłatę przeciwko Janowi Kowalskiemu o sygnaturze I C 123/15, opatrzonego klauzulą wykonalności nadaną dnia 18 lipca 2015 roku, wnoszę o ustanowienie hipoteki przymusowej w wysokości 25.000 złotych, na nieruchomości opisanej w księdze wieczystej o numerze WA1I/00012345/2“.

Do wniosku trzeba dołączyć oryginał wyroku (nakazu zapłaty, aktu notarialnego) wraz z nadaną klauzulą wykonalności oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej (200 zł). Wszystkie formularze (np.: WPIS-PP) oraz dokumenty (np.: nakaz zapłaty, pełnomocnictwo) muszą być wymienione w rubryce: „Wykaz dokumentów załączonych do wniosku”.

Co daje wpisanie się na hipotekę nieruchomości dłużnika? Wierzyciel jest zabezpieczony, wie, że jeśli dłużnik szybko nie spłaci długu może rozpocząć postępowanie egzekucyjne z tej nieruchomości. Wpisanie się na hipotekę nieruchomości dłużnika oznacza, że wierzyciel przy egzekucji z nieruchomości ma pierwszeństwo w zaspokojeniu się, zmiana właściciela nieruchomości nie wpływa na wpisaną hipotekę (hipoteka nie wygasa po zmianie właściciela nieruchomości), wierzyciel ma prawo zaspokoić się z nieruchomości, nawet gdy wierzytelność przedawniła się oraz ogłoszenie upadłości przez dłużnika nie wpływa na wpisaną hipotekę przymusową.

Jeśli wniosek o wpis hipoteki przymusowej jest składany przez profesjonalnego pełnomocnika (radca prawny, adwokat) to do formularza WPIS-KW należy dołączyć też WPIS-PP oraz oryginał pełnomocnictwa.

 

Foto dzięki uprzejmości scottchan / freedigitalphotos.net