Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym

Cywilne postępowanie nakazowe charakteryzuje się niższą opłatą sądową (zamiast 5% wartości przedmiotu sporu powód płaci jedynie 1,25% wartości przedmiotu sporu) oraz tym, że nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym stanowi tytuł zabezpieczenia, bez konieczności nadawania mu klauzuli wykonalności (co pozwala na szybkie – czasem nawet przed doręczeniem pozwanemu nakazu zapłaty – zabezpieczenie się na majątku dłużnika, pozwalające na pewniejsze odzyskanie żądanych należności).

Aby sąd wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, powód musi tego wyraźnie zażądać w samym pozwie (np.: Wnoszę o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym).

Ponieważ wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym charakteryzuje się znacznym uprzywilejowaniem pozycji wierzyciela (niższa opłata sądowa, obligatoryjna opłata sądowa od zarzutów składanych przez pozwanego, nakaz zapłaty będący tytułem zabezpieczenia) toteż powód może zażądać wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym wyłącznie w tych przypadkach, gdy może udowodnić swoje roszczenia na podstawie:

  1. dokumentu urzędowego, wydanego przez uprawiony organ;
  2. wekslu,
  3. zaakceptowanego przez dłużnika rachunku (np.: na fakturze dłużnik pisze odręcznie „akceptuję” i podpisuje się),
  4. wezwania dłużnika do zapłaty i pisemnego oświadczenia dłużnika o uznaniu długu,
  5. zaakceptowanego przez dłużnika żądania zapłaty, zwróconego przez bank i nie zapłaconego z powodu braku środków na rachunku bankowym pozwanego.

Pozwany odbierając nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym może: (i) zapłacić wskazaną w nakazie kwotę, składającą się na roszczenie główne, odsetki oraz koszty procesu albo też (ii) w terminie dwóch tygodni od chwili otrzymania nakazu zapłaty może wnieść do sądu zarzuty od nakazu zapłaty.

Pismo zawierające zarzuty powinno być opłacone przez pozwanego. Opłata sądowa wynosi 3,75% wartości przedmiotu sporu. W przypadku przegrania sporu przez pozwanego, kwota ta przepada. W piśmie należy wskazać czy pozwany kwestionuje nakaz zapłaty w części bądź w całości. W piśmie pozwany powinien podnieść wszelkie zarzuty zgłaszane przed wdaniem się w spór co do istoty sprawy, a więc przykładowo zarzut niewłaściwości miejscowej lub rzeczowej sądu, zarzut zapisu na sąd polubowny, niewłaściwie oznaczoną wartość przedmiotu sporu. W uzasadnieniu zarzutów od nakazu zapłaty należy wskazać dowody (np.: zeznania świadków, dokumenty) uzasadniające stanowisko pozwanego. Pozwany może też zgłosić wierzytelności, jakie ma wobec powoda do potrącenia (z zastrzeżeniem, że mogą to być jedynie takie wierzytelności, które są udowodnione dokumentami, na podstawie których sąd mógłby wydać nakaz zapłaty) oraz wskazać na przedawnienie wierzytelności powoda.

Termin na złożenie zarzutów od nakazu zapłaty wynosi dwa tygodnie od dnia doręczenia pozwanemu nakazu zapłaty.

 

foto dzięki uprzejmości jesadaphorn / freedigitalphotos.net

Jak odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

nakaz zapłaty

Zatory płatnicze to zmora przedsiębiorców. Jak więc przedsiębiorca może odzyskać pieniądze z niezapłaconej faktury?

Po pierwsze, przedsiębiorca powinien zgromadzić dokumenty dowodzące, iż jego kontrahent złożył zamówienie a przedsiębiorca to zamówienie przyjął do realizacji (np.: umowa, korespondencja emailowa). Następnym dokumentem, który należy posiadać, to dowód spełnienia wzajemnego świadczenia niepieniężnego. Potwierdzenie wykonania umowy (dostarczenia towarów lub wykonania usługi) jest dokonywane na formularzu przyjęcia towarów lub w formie protokołu zdawczoodbiorczego. Trzeci niezbędny dokument to potwierdzenie doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku oraz sama faktura lub rachunek.

Posiadając powyżej wymienione dokumenty (zamówienie, potwierdzenie wykonania, doręczenie faktury, faktura) należy wezwać kontrahenta do dobrowolnego wykonania zapłaty a jak po wyznaczeniu dodatkowego terminu na zapłatę dłużnik jej nie dokonał należy złożyć do sądu właściwego dla siedziby dłużnika (lub miejsca wykonania umowy), pozew z wnioskiem aby sąd gospodarczy wydał nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest dla przedsiębiorcy korzystny z kilku względów. Po pierwsze, opłata sądowa wynosi ¼ normalnej opłaty sądowej, czyli zamiast płacić przy złożeniu pozwu 5% opłaty sądowej przedsiębiorca musi tylko uiścić 1,25% wartości przedmiotu sporu (wartości brutto wskazanej na doręczonej dłużnikowi fakturze). Jeśli dłużnik będzie chciał złożyć zarzuty od wydanego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym to oprócz mocnych dowodów, wskazujących, iż przedsiębiorcy nie należy się ta płatność kontrahent musi uiścić ¾ opłaty sądowej (a więc 3,75% wartości faktury). Jest to na tyle znacząca wartość, że dłużnik w sprawach w których wie że nie ma racji nie będzie się decydował na złożenie zarzutów od nakazu zapłaty, gdyż oprócz krótkiej zwłoki, straci 3,75% wartości faktury a sprawa zakończy się wyrokiem zasądzającym. W przypadku wydania wyroku zasądzającego dłużnik traci wpłacone 3,75% opłaty sądowej oraz jest zobowiązany do zapłaty kwoty głównej, oraz zwrotu kosztów procesu przedsiębiorcy.

Po drugie, nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest tytułem zabezpieczenia, wykonalnym bez nadawania mu klauzuli wykonalności. Wystarczy udać się do najbliższego komornika i złożyć wniosek o wszczęcie postępowania zabezpieczającego, dołączając do wniosku nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym. Komornik niezwłocznie przeprowadzi postępowanie zabezpieczające – najczęściej blokując odpowiednią kwotę na rachunku bankowym dłużnika lub wpisując hipotekę przymusową na rzecz przedsiębiorcy. Co ważne, wniesienie zarzutów przez dłużnika nie powoduje utraty mocy nakazu zapłaty, a więc nakaz zapłaty przez cały czas prowadzonego postępowania sądowego stanowi tytuł zabezpieczenia (są zablokowane środki pieniężne dłużnika albo istnienie wpis w hipoteki przymusowej).

Jeśli dłużnik nie złoży zarzutów od nakazu zapłaty to komornik przeprowadzi też postępowanie egzekucyjne na podstawie uprawomocnionego nakazu zapłaty.

 

foto dzięki uprzejmości suphakit73/ freedigitalphotos.net