Obciążenie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego

obciążenie wierzyciela kosztami

Przy masowych pozwach składanych w elektronicznym postępowaniu upominawczym część składanych pism procesowych dotyczy sytuacji co najmniej wątpliwych, by nie powiedzieć sprzecznych ze „społecznym poczuciem sprawiedliwości”. Powstaje więc pytanie, czy możliwe jest obciążenie wierzyciela kosztami postępowania egzekucyjnego?

Do sądu w Lublinie kierowane są przez wierzycieli sprawy, wobec osób, które nie są dłużnikami, na adresy, które nie są adresami zamieszkania dłużnika, itp. Ponieważ sąd prowadzący elektroniczne postępowanie upominawcze otrzymuje wszystkie informacje w formie wypełnionego formularza, bez dołączonych dowodów, to zdarza się, sąd nie może zweryfikować prawdziwości podawanych przez powoda informacji. Ponadto praktyka wskazuje, że znaczna część pozwów do sądu elektronicznego składana jest nie przez profesjonalnych pełnomocników, lecz przez osoby nie posiadające wykształcenia prawniczego. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest to, że w części spraw dane podawane przez powoda nie są przez niego zweryfikowane, pod względem prawdziwości i aktualności. Pozwy więc zawierają przykładowo nieaktualne dane adresowe dłużnika.

Wysłany na nieaktualny adres zamieszkania nakaz zapłaty wydany w elektronicznym postępowaniu upominawczym uprawomocnia się, wierzyciel kieruje sprawę do komornika i dopiero na etapie postępowania egzekucyjnego komornik ustala aktualny adres zamieszkania dłużnika oraz informuje go o prowadzonym postępowaniu, najczęściej też zajmując wynagrodzenie o pracę.

Co dłużnik może w takiej sytuacji zrobić jest opisane we wpisie pt. „E-sąd wysłał nakaz zapłaty na nieprawidłowy adres”. Opisane możliwości dłużnika – złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu oraz sprzeciwu od nakazu zapłaty – dotyczą postępowania przed sądem. Pozostaje jeszcze postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika oraz koszty związane z jego pracą. Zasadniczo komornik obciąża kosztami postępowania egzekucyjnego dłużnika (art. 770 k.p.c.). Natomiast są sytuacje, kiedy dłużnik może zawnioskować o obciążenie kosztami egzekucyjnymi wierzyciela. Wierzyciela obciąża się kosztami egzekucyjnymi, gdy wierzyciel doprowadził do niecelowego wszczęcia egzekucji (art. 49 ust. 4 ustawy o komornikach). Przykładem takiej sytuacji może być historia z praktyki – kiedy dłużnik poinformował wierzyciela o tym, iż ktoś posłużył się jego danymi osobowymi i zawarł umowę z wierzycielem w jego imieniu.

Jest jednak oczywiste, że komornik nie będzie dokonywał oceny czy prowadzona egzekucja była celowo wszczęta przez wierzyciela czy też była nieuzasadniona. Zasadniczo komornik wyda postanowienie odmawiające obciążenia wierzyciela kosztami prowadzonej egzekucji i obciąży tymi kosztami dłużnika. Takie postanowienie komornika należy zaskarżyć do sądu i w skardze przedstawić argumentację wskazującą dlaczego zdaniem dłużnika, egzekucja została wszczęta niecelowo przez wierzyciela.

W postępowaniu zażaleniowym ma zastosowanie inna zasada – przegrywający ponosi koszty postępowania. Jeśli więc dłużnik przekona sąd, iż wierzyciel niecelowo wszczął postępowanie egzekucyjne to sąd obciąży kosztami egzekucji wierzyciela, jeżeli uzna, iż była ona niecelowa i bezzasadna (zagadnienie prawne rozpoznane przez Sąd Najwyższy sygnatura akt: III CZP 47/12).

 

foto dzięki uprzejmości  David Castillo Dominici / freedigitalphotos.net