Pełnomocnictwo do zmiany umowy spółki z o.o.

Pełnomocnik do zmiany umowy spółki z o.o.

Wspólnik będący holenderską spółką ma być reprezentowany przez pełnomocnika na ZW sp. z o.o. w Polsce. Na ZW będzie dokonana zmiana umowy spółki. Czy pełnomocnictwo udzielone przez Spółkę Holenderską wymaga notarialnie poświadczonego podpisu przez notariusza holenderskiego, a co za tym idzie także klauzuli apostille?

Z treści art. 243 k.s.h. wynika, że wspólnicy mają prawo uczestniczyć i głosować na zgromadzeniu wspólników za pośrednictwem ustanowionego przez siebie pełnomocnika, zaś wszelkie ograniczenia w tym zakresie mogą wynikać z ustawy (np. art. 244 k.s.h.) lub umowy spółki. Wskazany przepis wskazuje, że pełnomocnictwo do reprezentowania wspólnika na zgromadzeniu wspólników, powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do księgi protokołów.

Co jednak w sytuacji, gdy wspólnicy zamierzają podjąć uchwałę w sprawie zmiany umowy spółki, a protokół ze zgromadzenia wspólników sporządzany jest przez notariusza ?

W takiej sytuacji należy przede wszystkim odpowiedzieć na pytanie, czy do pełnomocnictwa określonego w art. 243 k.s.h. ma zastosowanie art. 99 par. 1 k.c. W literaturze podnosi się, że pełnomocnictwo wyrażone w art. 243 k.s.h. jest pełnomocnictwem o charakterze szczególnym względem pełnomocnictw uregulowanych w kodeksie cywilnym (tak m.in. A. Kidyba w Komentarzu do art. 243 Kodeksu spółek handlowych). Sporządzenie pełnomocnictwa w formie pisemnej należy traktować jako spełnienie wymogu odpowiedniej formy tego dokumentu w zakresie możliwości podejmowania skutecznych uchwał na zgromadzeniu wspólników, dla których w istotnych kwestiach przewidziany został i tak duży stopień formalizmu. Jeżeli wspólnicy zamierzają podjąć uchwałę o zmianie umowy spółki, dla której wymagana jest forma aktu notarialnego, to dla pełnomocnictwa, wbrew treści art. 99 k.c., wciąż wystarczająca będzie forma pisemna. Dodatkowym wymogiem zgodnie z art. 243 k.s.h. będzie natomiast obowiązek załączenia przedłożonego pełnomocnictwa do księgi protokołów, co traktować należy jako instrument zapewniający dostateczną ochronę, który umożliwia następczą weryfikację ważności przedłożonego pełnomocnictwa.

Co jeżeli pełnomocnictwa udziela wspólnik będący osobą zagraniczną ?

Przepisy kodeksu spółek handlowych nie rozróżniają w kwestii pełnomocnictw sytuacji podmiotów zagranicznych od sytuacji podmiotów krajowych. Wobec tego wskazana powyżej forma udzielenia pełnomocnictwa (z punktu widzenia prawa polskiego) ma charakter wyczerpujący w stosunku do wszystkich podmiotów, niezależnie od ich kraju pochodzenia. Należy jednocześnie podkreślić, że zachowanie formy pisemnej pełnomocnictwa, wymaga sporządzenia dokumentu i jego podpisania. Natomiast za nieskuteczne należy uznać pełnomocnictwo, w sytuacji gdy zostało one przekazane umocowanemu za pomocą poczty elektronicznej, czy też faksu (podobnie: Sąd Apelacyjny w Warszawie w Wyroku z 21 czerwca 2000 r., I ACa 189/00, OSA 2001, nr 7-8, poz.41).

 

Foto dzięki uprzejmości Stuart Miles / freedigitalphotos.net