Przerwanie biegu terminu przedawnienia

przerwanie biegu przedawnienia

Na czym polega przerwanie biegu terminu przedawnienia? Zacznijmy od wyjaśnienia, co to jest przedawnienie.

Przedawnienie umożliwia dłużnikowi legalne uchylić się od zaspokojenia roszczenia wierzyciela, ze względu na upływ określonego w przepisach czasu.

Na przykładzie: jeśli wierzyciel, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, sprzedał dłużnikowi towar i mimo upływu pełnych dwóch lat licząc od umówionego terminu zapłaty ceny wierzyciel nie domagał się zapłaty od dłużnika to dłużnik może, w odpowiedzi na żądanie zapłaty, powołać się na upływ terminu przedawnienia i odmówić zapłaty wierzycielowi ceny sprzedaży (art. 554 k.c.: „Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących gospodarstwa rolne z tytułu sprzedaży płodów rolnych i leśnych przedawniają się z upływem lat dwóch”.).

Praktyczną konsekwencją upływu terminu przedawnienia jest wyłączenie możliwości dochodzenia roszczeń wierzyciela w sądzie, gdy dana wierzytelność przedawniła się. Chodzi o to, iż po upływie znacznego czasu dłużnik może mieć trudności z udowodnieniem, iż faktycznie wywiązał się z obowiązku (w praktyce nikt przecież nie przechowuje przez dziesięć lat potwierdzeń przelewu lub innych dowodów na spełnienie świadczenia) oraz zbliżający się termin przedawnienia ma zmobilizować wierzyciela do czynnego dochodzenia roszczenia.

Należy pamiętać, że skierowanie do sądu pozwu dotyczącego przedawnionego roszczenia jest możliwe i co więcej kwestię czy dana wierzytelność się przedawniła – sąd bierze pod uwagę wyłącznie na podstawie stanowczego oświadczenia przez dłużnika, iż jego zdaniem mamy do czynienia z upływem terminu przedawnienia. Takie oświadczenie warto złożyć już w odpowiedzi na wezwanie do zapłaty – wskazując wierzycielowi, iż tylko poniesie niepotrzebnie koszty procesu składając pozew o zasądzenie wierzytelności, która jest objęta przedawnieniem.

Kiedy rozpoczyna się bieg terminu przedawnienia? Zasadniczo bieg przedawnienia rozpoczyna się w dniu, w którym dana wierzytelność jest wymagalna (tj. dłużnik ma obowiązek wykonać świadczenie lub prościej – dokonać zapłaty). Jeśli nie ma oznaczonego terminu wykonania świadczenia przez dłużnika, może on zostać wezwany do niezwłocznego wykonania świadczenia. Co więc oznacza „niezwłoczne wykonanie świadczenia”? nie chodzi tutaj o natychmiastowe wykonanie, lecz o przygotowanie świadczenia w możliwie najwcześniejszym terminie licząc od otrzymania wezwania od wierzyciela.

Kiedy więc bieg terminu przedawnienia zostanie przerwany?

Jeśli już biegnie przedawnienie roszczenia, to może być ono przerwane m.in. poprzez następujące czynności wierzyciela: wniesienie pozwu (także do e-sądu), lub złożenie wniosku o zawezwanie do próby ugodowej (koszt 40 zł) albo nawer złożenie wniosku o ustanowienie pełnomocnika z urzędu do sporządzenia i wniesienia pozwu. Sam dłużnik może swoim działaniem przerwać bieg przedawnienia. Wystarczy, że w sposób dorozumiany uzna roszczenia swego wierzyciela. Dłużnik uzna swój dług i przerwie termin przedawnienia przykładowo, gdy poprosi wierzyciela o rozłożenie długu na raty albo też o przedłużenie terminu na spłatę płatności.

Należy pamiętać, iż przerwanie biegu terminu przedawnienia prowadzi do tego, iż jego bieg rozpoczyna się na nowo.

Przerwanie biegu przedawnienia może też nastąpić nawet wtedy, gdy czynność dokonana przez wierzyciela przed sądem będzie nieskuteczna. Przykładem takiej sytuacji będzie sprawa, w której Sąd Najwyższy na pytanie: “Czy wytoczenie powództwa w elektronicznym postępowaniu upominawczym zakończonym następnie umorzeniem tego postępowania na podstawie art. 505[37] § 1 zd. 2 k.p.c. przerywa bieg terminu przedawnienia?” udzielił odpowiedzi twierdzącej (Sygnatura sprawy w Sądzie Najwyższym: III CZP 66/13).

 

foto dzięki uprzejmości gt_pann/ freedigitalphotos.net