Śmierć dłużnika

śmierć dłużnika

Śmierć dłużnika może pokrzyżować plany wierzyciela na skuteczne odzyskanie długu. Co wierzyciel może zrobić jak się dowie, iż dłużnik zmarł nie zapłaciwszy długu? W jaki sposób ustalić spadkobierców? I czy w ogóle jest szansa na otrzymanie płatności po śmierci dłużnika?

 

Śmierć dłużnika przed rozpoczęciem postępowania sądowego o zapłatę

W przypadku śmierci dłużnika przed wniesieniem przez wierzyciela pozwu do sądu, wierzyciel na początku musi ustalić kto jest spadkobiercą dłużnika a następnie przeciwko spadkobiercom powinien wnieść pozew o zapłatę. Aby ustalić kto jest spadkobiercą zmarłego dłużnika wierzyciel winien:

  1. sprawdzić, czy spadek po zmarłym dłużniku nie został nabyty przed notariuszem. Można to ustalić w prosty i szybki sposób w internetowym Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia. Jeżeli nabycie spadku przez spadkobierców nastąpiło przed notariuszem, należy zwrócić się do wskazanego w Rejestrze notariusza z wnioskiem o wydanie wypisu aktu poświadczenia dziedziczenia; ewentualnie
  2. zwrócić się do sądu rejonowego, właściwego dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego dłużnika, z pytaniem czy zostało wszczęte postępowanie spadkowe po zmarłym dłużniku. Jeśli postępowanie spadkowe po zmarłym dłużniku już się zakończyło i sąd ustalił kto jest spadkobiercą wierzyciel powinien wystąpić do tego sądu z wnioskiem o wydanie odpisu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku wraz z poświadczeniem jego prawomocności.

Wypis aktu poświadczenia dziedziczenia albo postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wraz z poświadczeniem jego prawomocności będą załącznikami do pozwu przeciwko spadkobiercom zmarłego dłużnika.

 

Śmierć dłużnika w trakcie postępowania sądowego o zapłatę

Jeśli w trakcie toczącego się postępowania sądowego o zapłatę długu dłużnik umrze to takie postępowanie sądowe jest z urzędu zawieszane przez sąd. Także z urzędu sąd postępowanie podejmie, gdy zgłoszą się spadkobiercy dłużnika lub zostaną oni wskazani przez wierzyciela. Postępowanie sądowe także zostanie podjęte, gdy zostanie ustanowiony kurator spadku.

Jeżeli wierzyciel posiada prawomocny wyrok przeciwko dłużnikowi, lecz jeszcze przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego dłużnik zmarł to wierzyciel powinien wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności na wyroku przeciwko spadkobiercom. W tym celu musi ustalić spadkobierców zmarłego dłużnika, w sposób opisany powyżej.

 

Śmierć dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego

Śmierć dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego stanowi przyczynę zawieszenia postępowania z urzędu przez organ egzekucyjny. Zaznaczyć należy, iż zawieszenie takie ma moc wsteczną, a więc wszelkie czynności egzekucyjne dokonane od chwili śmierci dłużnika należy przeprowadzić raz jeszcze. W myśl przepisów kodeksu postępowania cywilnego wierzyciel powinien dążyć do jak najszybszego podjęcia postępowania, w związku z tym powinien złożyć wniosek o podjęcie postępowania, w którym winien wskazać spadkobierców zmarłego dłużnika, ewentualnie kuratora spadku, lub inne osoby upoważnione do zarządzania spadkiem. W celu ustalenia spadkobierców wierzyciel powinien ustalić, kto jest spadkobiercą zmarłego dłużnika. Takie ustalenie należy dokonać sprawdzając Rejestr Aktów Poświadczenia Dziedziczenia, a następnie zasięgając informacji o tym czy zostało przeprowadzone postępowanie spadkowe w sądzie rejonowym, właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania zmarłego dłużnika.

Po wskazaniu komornikowi, kto jest spadkobiercą po zmarłym dłużniku komornik podejmie zawieszone postępowanie egzekucyjne.

 

foto dzięki uprzejmości -Marcus-/ freedigitalphotos.net