Wierzyciel odmawia przyjęcia świadczenia od dłużnika

zwłoka wierzyciela

Wierzycielowi, co oczywiste, powinno należeć na tym, aby dłużnik w umówionym czasie i miejscu wykonał swoje zobowiązanie. Jednak może zdarzyć się, że wierzyciel odmawia przyjęcia świadczenia od dłużnika. Czasem wierzyciel nie podaje powodów swego zachowania. Czasem podawane przez wierzyciela powody dotyczą przykładowo świadczenia niewłaściwej jakości, oferowanego w niewłaściwym czasie (świadczenie przedwczesne) lub w niewłaściwym miejscu.

Jak więc dłużnik ma postąpić, jeżeli wierzyciel uchyla się od przyjęcia świadczenia, nie podając uzasadnionego powodu, dla którego nie przyjął oferowanego przez dłużnika świadczenia ?

Dłużnik, po pierwsze, musi mieć dowody na to, że wierzyciel faktycznie (art. 486 k.c.):

(i)                  bez uzasadnionego powodu

(ii)                uchyla się od przyjęcia zaofiarowanego świadczenia, bądź odmawia dokonania czynności, bez której świadczenie nie może być spełnione, bądź też oświadcza dłużnikowi, że świadczenia nie przyjmie.

Po drugie, posiadając dowody na to, że wierzyciel bez usprawiedliwionego powodu odmówił przyjęcia świadczenia, dłużnik powinien złożyć wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego. We wniosku dłużnik wskazuje, potwierdzając to dowodami, że wierzyciel, dopuszcza się zwłoki, gdyż bez uzasadnionego powodu odmawia przyjęcia zaofiarowanego świadczenia. Należy pamiętać, że sąd rozpoznający wniosek o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego nie bada prawdziwości twierdzeń zawartych we wniosku, ograniczając się jedynie do oceny, czy według przytoczonych okoliczności złożenie do depozytu jest prawnie uzasadnione. We wniosku o złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego dłużnik określa zobowiązanie, przy wykonywaniu którego składa przedmiot, przytacza okoliczności uzasadniające złożenie tego wniosku, opisuje przedmiot, który będzie złożony do depozytu sądowego oraz wskazuje osobę, której przedmiot świadczenia ma być wydany, a także warunki, pod którymi wydanie ma nastąpić.

W takcie rozpoznania sprawy wierzyciel będzie bronić się wykazując, że odmówił przyjęcia ofiarowanego przez dłużnika świadczenia, gdyż miał ku temu uzasadniony powód lub też oferowane świadczenie było niewłaściwe.

Po trzecie, dłużnikowi przysługuje też uprawnienie do żądania od wierzyciela będącego w zwłoce naprawienia dłużnikowi szkody powstałej wskutek nieuzasadnionego odmówienia przyjęcia świadczenia. Szkodą dłużnika będzie konieczność poniesienia wszelkich dodatkowych wydatków, będących w bezpośredniej relacji ze zwłoką wierzyciela. Mogą to być przykładowo koszty zachowania i należytego przechowywania przedmiotu świadczenia.

 

foto dzięki uprzejmości bplanet/ freedigitalphotos.net