Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Po uzyskaniu korzystnego dla powoda, prawomocnego wyroku w sprawie o zapłatę, dłużnik może dobrowolnie zapłacić kwoty wynikające z wyroku albo też wierzyciel zostanie zmuszony do przeprowadzenia przymusowej egzekucji świadczenia z majątku dłużnika. Warto więc, po zakończeniu postępowania przed sądem i po uzyskaniu prawomocnego wyroku, wezwać dłużnika do dobrowolnego wykonania wyroku. W sytuacji, gdy dłużnik, mimo prawomocnego wyroku nie zamierza go wykonać, należy złożyć w sądzie wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na prawomocnym wyroku.

W przypadku roszczeń pieniężnych stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądowym właściwym organem do prowadzenia egzekucji jest komornik sądowy. Jednakże aby skierować sprawę do postępowania egzekucyjnego należy przedtem uzyskać klauzulę wykonalności na prawomocnym wyroku sądu (art. 776 k.p.c.).

Tak więc pomiędzy postępowaniem sądowym a postępowaniem egzekucyjnym istnieje etap pośredni – nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu na podstawie złożonego przez wierzyciela wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Dopiero po nadaniu klauzuli wykonalności przez sąd, w którym został wydany prawomocny wyrok, komornik będzie posiadał informację, że przedłożony przez wierzyciela tytuł egzekucyjny uprawnia do prowadzenia egzekucji, gdyż komornik nie może badać zasadności i wymagalności tytułu egzekucyjnego (art. 804 k.p.c.).

Warto też pamiętać, że roszczenia zasądzone prawomocnym wyrokiem przedawniają się.

Zgodnie z art. 125 k.c. roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu przedawnia się z upływem lat dziesięciu, chociażby termin przedawnienia roszczeń tego rodzaju był krótszy. Jeżeli stwierdzone w prawomocnym wyroku roszczenie obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenia okresowe należne w przyszłości ulega przedawnieniu trzyletniemu. Przykładowo więc, gdy wyrok uprawomocnił się w dniu 15 kwietnia 2004 roku to roszczenie wynikające z tego wyroku przedawni się z upływem 15 kwietnia 2014 r. (art. 112 k.c.). Warto pamiętać, że każde przedawnienie może ulec przerwaniu. Zgodnie z art. 123 § 1 k.c. bieg przedawnienia przerywa się:

1) przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia;

2) przez uznanie roszczenia przez osobę, przeciwko której roszczenie przysługuje,

3) przez wszczęcie mediacji.

Obecnie przyjmuje się, że wniosek o nadanie klauzuli wykonalności przerywa bieg przedawnienia ponieważ jest to czynność konieczna do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2012 r., II CSK 203/11, Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 listopada 2011 r., IV CSK 156/11, Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 17 grudnia 2004 r., II CK 276/04, Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 stycznia 2004 r., III CZP 101/03).

 

Foto dzięki uprzejmości franky242 / freedigitalphotos.net

Możliwość komentowania została wyłączona.