Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej

zawezwanie do próby ugodowej

Co powinno się znaleźć we wniosku?

We wniosku muszą być precyzyjnie określone strony. Wnoszący wniosek o zawezwanie do próby ugodowej nazywany jest przez przepisy: „wzywającym”. Stroną wzywaną do próby ugodowej jest: „przeciwnik”.

Przy opisywaniu danych stron należy wskazać, przy osobie fizycznej – jej imię, nazwisko, aktualny adres zamieszkania i numer PESEL a przy osobie prawnej – jej nazwę, aktualny adres siedziby i numer KRS lub NIP.

W wezwaniu należy zwięźle oznaczyć sprawę i warto zrobić to precyzyjnie. Precyzyjne oznaczenie sprawy we wniosku o zawezwanie do próby ugodowej to takie oznaczenie sprawy, aby można było bez wątpliwości stwierdzić, co ma być przedmiotem postępowania pojednawczego, jakiego konkretnego stosunku prawnego ma ono dotyczyć (np.: roszczenie o zapłatę ceny z umowy sprzedaży, w konkretnej wysokości i terminem wymagalności). W wezwaniu natomiast nie trzeba podawać rozbudowanej argumentacji prawnej. Wzywający powinien podać jedynie najbardziej konieczne dowody na poparcie istnienia roszczenia, gdyż w postępowaniu pojednawczym sąd zasadniczo nie prowadzi postępowania dowodowego.

We wniosku należy też przedstawić propozycję ugodową. Propozycję ugodową należy formułować tak, aby druga strona sporu miała wystarczającą motywację do stwierdzenia, że zawarcie ugody leży w jej interesie, gdyż spełnia minimum jej oczekiwań.

Warto pamiętać, że w trakcie posiedzenia pojednawczego sąd ma wpływ na treść ugody sądowej. Sąd w szczególności ocenia, czy treść ugody jest zgodna z prawem, zasadami współżycia społecznego oraz czy zapisy umowy nie zmierzają do obejścia prawa (art. 203 § 4 w zw. z art. 223 § 2 k.p.c.). Sąd ocenia też czy określone w zawezwaniu do próby ugodowej roszczenie jest precyzyjnie oznaczone.

Konsekwencje podatkowe zawarcia ugody sądowej

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje dwa zwolnienia z podatku dochodowego. Po pierwsze, odszkodowania wypłacone na podstawie ugód sądowych (art. 21 ust. 1 pkt 3 ppkt g ustawy o PIT) są zwolnione z PIT. Po drugie, zwolnione z PIT są też inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie ugody sądowej do wysokości określonej w tej ugodzie (art. 21 ust. 1 pkt 3b ppkt a ustawy o PIT). Z tego drugiego zwolnienia wyłączone są odszkodowania bądź zadośćuczynienia otrzymane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono (art. 21 ust. 1 pkt 3b ppkt b ustawy o PIT).

A więc warto zastanowić się czy postępowanie pojednawcze nie jest szybkim i atrakcyjnym podatkowo zakończeniem sporu pomiędzy zwaśnionymi stronami.

Opłata od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych rozróżnia dwie sytuacje: zawezwanie do próby ugodowej w sprawach o prawa niemajątkowe oraz zawezwanie w sprawach majątkowych.

Wniosek o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach o prawa niemajątkowe jest obciążony opłatą wynoszącą 1/5 opłaty należnej od pozwu (obliczonej wg zasad z art. 18 ustawy kosztach sądowych w sprawach cywilnych), nie mniej niż 100 zł.

Od wniosku o zawezwanie do próby ugodowej w sprawach majątkowych pobiera się opłatę stałą w kwocie 120 złotych, gdy wartość przedmiotu sporu nie przekracza 20 000 złotych. Gdy wartość przedmiotu sporu jest wyższa od 20.000 złotych opłata wynosi 300 złotych.

Bieg przedawnienia

Przepisy k.c. przewidują zawieszenie biegu przedawnienia co do roszczeń objętych wnioskiem o zawezwanie do próby ugodowej na czas trwania postępowania pojednawczego.