Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika

Skuteczna egzekucja z majątku dłużnika może być przeprowadzona jedynie wtedy, gdy wierzyciel wie jakie ruchomości oraz nieruchomości posiada dłużnik. Jedną z możliwości uzyskania informacji o tym, jaki jest stan majątkowy dłużnika jest przeprowadzenie postępowania sądowego polegającego na wyjawieniu majątku przez dłużnika. Celem tego postępowania jest uzyskanie przez wierzyciela informacji o majątku dłużnika dla zapewnienia skuteczności egzekucji świadczeń pieniężnych i niepieniężnych.

Wyjawienie majątku to pomocniczy sposób egzekucji polegający na tym, że dłużnik na polecenie sądu składa wykaz wszystkich części składowych swego majątku, a prawdziwość i zupełność tego wykazu stwierdza przyrzeczeniem. Złożenie wykazu majątku oraz przyrzeczenie dłużnika składają się na wyjawienie majątku. Tak więc we wniosku o wyjawienie majątku dłużnika należy zażądać wyjawienia majątku oraz złożenia przez dłużnika przyrzeczenia (art. 913 § 1 k.p.c.).

Zasadniczo wniosek o wyjawienie majątku dłużnika wierzyciel składa po bezskutecznym umorzeniu egzekucji prowadzonej przez komornika. Do takiego wniosku wierzyciel dołącza postanowienie wydane przez komornika informujące, iż majątek dłużnika nie pozwalał na częściowe lub całkowite zaspokojenie wierzytelności.

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika może zostać złożony także w trakcie prowadzonej egzekucji. Do wniosku wierzyciel dołącza wezwanie komornika wzywające wierzyciela do wskazania majątku dłużnika.

Wniosek o wyjawienie majątku dłużnika można złożyć także przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego, jednakże w takim przypadku należy do wniosku o wyjawienie majątku dołączyć tytuł wykonawczy (np.: nakaz zapłaty z klauzulą wykonalności). We wniosku złożonym przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego wierzyciel musi też uprawdopodobnić, że nie uzyska zaspokojenia w pełni swojej należności ze znanego mu majątku dłużnika albo z przypadających dłużnikowi bieżących świadczeń periodycznych za okres sześciu miesięcy (art. 913 § 2 pkt 1 k.p.c.) albo też wykazać, że po uzyskaniu tytułu wykonawczego wezwał dłużnika do zapłaty stwierdzonej nim należności listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, a dłużnik nie spełnił świadczenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do zapłaty (art. 913 § 2 pkt 2 k.p.c.).

Sądem właściwym do złożenia wniosku o wyjawienie majątku dłużnika jest sąd miejsca zamieszkania lub siedziby dłużnika. Wniosek o wyjawienie majątku podlega opłacie stałej w wysokości 40 zł; dowód uiszczenia opłaty sądowej wierzyciel dołącza do wniosku.

 

foto dzięki uprzejmości  sdmania / freedigitalphotos.net