Wniosek o zabezpieczenie po nakazie zapłaty w postępowaniu upominawczym

Wniosek o zabezpieczenie po nakazie zapłaty w postępowaniu upominawczym

Jak opisywałem w innym wpisie pt. nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym, nakaz zapłaty wydany w tym trybie umożliwia powodowi zgłoszenie się u komornika z nakazem zapłaty wydanym w postępowaniu nakazowym i zażądanie zabezpieczenia roszczenia (art. 492 § 1 k.p.c.). W innym wpisie, nt. nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, wskazywałem, że powód po otrzymaniu nakazu zapłaty, wydanego w trybie upominawczym, nie ma zasadniczo możliwości szybkiego zabezpieczenia roszczenia, w porównaniu do nakazu zapłaty wydanego w trybie nakazowym. Jednakże przepisy kodeksu postępowania cywilnego umożliwiają zabezpieczenie roszczenia, w tym także roszczenia wynikającego z nakazu zapłaty wydanego w postępowaniu upominawczym.

Żądanie zabezpieczenia roszczenia należy złożyć we wniosku o udzielenie zabezpieczenia. Taki wniosek składa się w sądzie, który jest właściwy dla rozpoznania sprawy w pierwszej instancji (art. 734 k.p.c.). Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o udzielenie zabezpieczenia uprawiony (wnioskodawca) może złożyć u komornika wniosek o przeprowadzenie zabezpieczenia, dołączając do niego odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu roszczenia wraz z nadaną przez sąd z urzędu klauzulą wykonalności. Po otrzymaniu takiego wniosku o przeprowadzenie zabezpieczenia komornik, jeszcze przed zakończeniem procesu cywilnego prawomocnym wyrokiem, dokona m.in zajęcia określonych kwot na rachunku bankowym pozwanego zabezpieczając roszczenia uprawnionego.

Wracając do wniosku o wydanie postanowienia o zabezpieczeniu trzeba wskazać, że aby sąd wydał postanowienie o zabezpieczeniu wnioskodawca (zwany uprawionym) musi wykazać istnienie łącznie dwóch podstaw zabezpieczenia (art. 730 (1) § 1 i 2 k.p.c.).

Podstawami zabezpieczenia są:

1) istnienie roszczenia podlegającego zabezpieczeniu, oraz

2) interes prawny w udzieleniu (ściślej: w uzyskaniu) zabezpieczenia.

Obie te okoliczności te wymagają uprawdopodobnienia (a nie udowodnienia) przez uprawionego. Wymóg uprawdopodobnienia roszczenia oznacza konieczność uprawdopodobnienia faktów, z których jest ono wywodzone.

Sąd wyda postanowienie o zabezpieczeniu, gdy uprawiony łącznie uprawdopodobni istnienie dwóch przesłanek, tj. uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia.

Wymóg uprawdopodobnienia roszczenia oznacza uprawdopodobnienie faktów, z których jest ono wywodzone (np.: dołączenie do wniosku umowy wraz z wystawionymi fakturami) oraz że roszczenie to przysługuje uprawnionemu, zaś interes prawny w uzyskaniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 730 1 § 2 k.p.c.). Przykładem uprawdopodobnienia interesu prawnego będzie dołączenie do wniosku informacji uzyskanej od komornika sądowego stwierdzającego, że obowiązany nie posiada wartościowego majątku, do którego mogłaby zostać skierowana egzekucja w razie pozytywnego dla uprawionego w razie pozytywnego dla powoda rozstrzygnięcia sporu sądowego. Innym przykładem z praktyki jest przedstawienie we wniosku o zabezpieczenie sytuacji majątkowej i kondycji finansowej obowiązanego, która może rzutować w przyszłości na możliwość uzyskania przez uprawionego zaspokojenia. Przedstawienia sytuacji majątkowej obowiązanego, będącego spółką z o.o., można dokonać za pomocą dostępnych dla każdego informacji z akt rejestracyjnych sądu rejestrowego. Także można przedstawić zachowanie obowiązanego, który nadmiernie obciąża posiadany majątek, dąży do jego zbycia, czy też grozi mu niewypłacalność. Najczęstszymi stosowanymi w praktyce przyczynami uzasadniającymi istnienie interesu prawnego, które uzasadniają brak możliwości zaspokojenia roszczeń powoda są: podejmowanie przez obowiązanego działań prowadzących do złej kondycji finansowej, zaprzestanie regulowania zobowiązań, wyzbywanie się majątku, ograniczanie zakresu prowadzonej działalności gospodarczej, zagrożenie upadłością, czy toczącymi się względem obowiązanego licznymi postępowaniami egzekucyjnymi.

Trzeba pamiętać, że istnienie roszczenia podlegającego zabezpieczeniu oraz interesu prawnego nie może opierać się wyłącznie na oświadczeniu uprawnionego, niepopartym przekonywującą argumentacją i dowodami. W takim przypadku sąd uzna, że istnienie roszczenia lub interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia nie zostały uprawdopodobnione i odmówi wydania postanowienia o zabezpieczeniu.

 

Foto dzięki uprzejmości m_bartosch / freedigitalphotos.net