Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury

Wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury

W dniu 30 stycznia 2014 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r.. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 169 z dnia 4 lutego 2014 roku. Ustawa wchodzi więc w życie w dniu 19 lutego 2014 roku i od tego też dnia emeryci mogą składać wniosek o wypłatę zawieszonej emerytury wraz z odsetkami.

Ustawa ma na celu wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 listopada 2012 r. (sygn. akt K 2/12). W wyroku tym Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepis zawieszający prawo do emerytury tym emerytom, który jednocześnie pobierają świadczenie emerytalne i pracują jest niekonstytucyjny.

Ustawa o „zawieszonych emeryturach” umożliwia wszystkim tym emerytom, którym ZUS zawiesił wypłatę emerytury z uwagi na jednoczesne pozostawanie w stosunku pracy, na wypłatę zawieszonej emerytury wraz z odsetkami (odsetki są liczone do dnia wejścia w życie ustawy, tj. do 19 lutego 2014 roku). Podobnie emeryci, wobec których zapadły wyroki oddalające odwołanie (apelację), mają też prawo na złożenie wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury wraz z odsetkami.

Wzór wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury może wyglądać następująco: wzór wniosku.

Warto pamiętać o tym, aby wniosek do ZUS, składany na podstawie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r, został złożony w odpowiedniej formie i z należytą rozwagą, jeśli chodzi o moment złożenia wniosku. Osoby, które mają wciąż nierozstrzygnięte sprawy w sądzie odnośnie “zawieszonej emerytury”, aby skorzystać z przepisów ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ustaleniu i wypłacie emerytur, do których prawo uległo zawieszeniu w okresie od dnia 1 października 2011 r. do dnia 21 listopada 2012 r. powinny przed złożeniem wniosku do ZUS złożyć w sądzie ubezpieczeń społecznych pismo procesowe – cofnięcie odwołania (gdy sprawa jest rozpatrywana przez sąd I instancji) albo cofnięcie apelacji (w sytuacji, gdy sprawę rozpatruje sąd II instancji). Należy pamiętać, że cofamy odwołanie lub apelację bez zrzeczenia się roszczenia! Jeśli nie odbyła się jeszcze pierwsza rozprawa przed sądem I instancji to cofnięcie odwołania nie wymaga zgody ZUS. Cofnięcie zaś apelacji wymaga uzyskania zgody wyrażonej przez ZUS, którą musi wyrazić w terminie dwutygodniowym od dnia powiadomienia ZUS o cofnięciu apelacji. W piśmie procesowym trzeba też zawnioskować o nieobciążanie strony cofającej odwołanie (apelację) kosztami procesu (na podstawie art. 102 k.p.c.).

Do wniosku o wypłatę zawieszonej emerytury emeryt, który w dniu 31 października 2011 roku nie osiągnął wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet albo 65 lat dla mężczyzn) dołącza dodatkowo zaświadczenie o wysokości przychodów, sporządzone na podstawie przepisu z art. 104 ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Tak więc przed złożeniem wniosku we właściwym dla emeryta oddziale ZUS należy uzyskać zaświadczenie o wysokości przychodów. Oświadczenie nie jest drukiem sformalizowanym.

Zaświadczenie o wysokości przychodów, wydawane jest przez pracodawcę lub zleceniodawcę, a w przypadku osoby pełniącej służbę – od właściwych służb kadrowych. Osoba samodzielnie opłacająca składki składa samodzielnie przygotowane zaświadczenie. Nie ma ustalonego wzoru takiego zaświadczenia; w zaświadczeniu muszą znaleźć się jednak następujące informacje: nazwa i adres pracodawcy (zleceniodawcy), imię i nazwisko pracownika (zleceniobiorcy – emeryta), symbol i numer pobieranego świadczenia, wysokość uzyskanych przychodów.