Wyrok zaoczny

Wyrok zaoczny

Wyrok zaoczny wydawany jest najczęściej w sytuacji, gdy pozwany mimo doręczenia mu pozwu i zawiadomienia o rozprawie, nie odpowie na żądania powoda w odpowiedzi na pozew i nie stawi się w sądzie na pierwszej rozprawie a stanowisko powoda opisane w pozwie (m.in. dołączone dowody) nie budzi większych zastrzeżeń sądu, w tym co do ich prawdziwości. Przed wydaniem wyroku zaocznego sąd nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz jedynie weryfikację stanowiska powoda. Po wydaniu wyroku zaocznego sąd przesyła odpis wyroku zaocznego obu stronom – powodowi (czyli stronie, która złożyła pozew i np.: zażądała od pozwanego zapłaty) oraz pozwanemu (czyli osobie, od której powód żąda określonego zachowania, np.: dokonania zapłaty).

Pozwany otrzymując wyrok zaoczny może:

(1) wykonać to, co jest wskazane w wyroku zaocznym (np.: zapłacić powodowi żądaną przez niego kwotę);

(2) złożyć sprzeciw od wyroku zaocznego, w terminie dwóch tygodni od otrzymania przesyłki sądowej zawierającej ten wyrok.

Do złożenia sprzeciwu od wyroku zaocznego należy się dobrze przygotować, ponieważ sprzeciw oprócz tego, że musi spełniać szereg wymogów formalnych wynikających z art. 126 i następnych k.p.c. to powinien też zawierać zarzuty przeciwko żądaniu pozwu oraz przedstawić fakty i dowody na poparcie podnoszonych przez pozwanego zarzutów. Jak pozwany może bronić się w trakcie procesu cywilnego opisałem we wpisie – Jak bronić się w sądzie cywilnym. Tam też wyjaśniam co to są zarzuty procesowe. Pozwany może też przeciwko powodowi wytoczyć powództwo wzajemne (np.: powód żąda zapłaty ceny a sam jest winny pozwanemu zwrot pożyczki).

Należy pamiętać, że wyrok zaoczny otrzymuje z urzędu rygor natychmiastowej wykonalności (art. 333 § 1 pkt 3 k.p.c.), a więc wyrok taki, mimo że nie jest orzeczeniem prawomocnym, stanowi tytuł egzekucyjny (art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c.). Powód więc może, po otrzymaniu wyroku zaocznego, zażądać nadania mu klauzuli wykonalności na wyroku zaocznym i przekazać taki wyrok komornikowi z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Dlatego też w sprzeciwie od wyroku zaocznego pozwany powinien zażądać, aby sąd zawiesił rygor natychmiastowej wykonalności nadany wyrokowi zaocznemu. Oczywiście żądanie takie pozwany musi odpowiednio uzasadnić, np.: wskazując, że jego nieobecność na rozprawie była niezawiniona (choroba, wypadek losowy, itp.).

Warto pamiętać, iż sprzeciw trzeba opłacić opłatą sądową. Zasadą jest, że od sprzeciwu sąd pobiera połowę należnej w sprawie opłaty, zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Jeśli pozwany nie opłaci prawidłowo sprzeciwu to sąd wezwie go do uiszczenia wpłaty w terminie tygodniowym pod rygorem odrzucenia nieopłaconego sprzeciwu przez sąd.

 

Foto dzięki uprzejmości Marc Aert / freedigitalphotos.net