Cofnięcie pozwu

Cofnięcie pozwu

Cofnięcie pozwu oznacza, iż powód (osoba, która złożyła pozew) zrezygnowała z kontynuowania postępowania sądowego rozpoczętego wskutek wniesienia pozwu.

Pozew może zostać cofnięty w trakcie trwania całego postępowania sądowego, czasem jednak do skutecznego cofnięcia pozwu wymagane jest uzyskanie zgody pozwanego. I tak art. 203 § 1 k.p.c. stanowi, że powód może cofnąć pozew bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy (do momentu pierwszego posiedzenia sądu w sprawie, przed rozpatrzeniem wniosków formalnych). Jeśli powód zdecydował się na cofnięcie pozwu wraz ze zrzeczeniem się roszczenia to może cofnąć pozew, bez zezwolenia pozwanego, aż do chwili wydania przez sąd wyroku. Ponieważ po rozpoczęciu rozprawy powód musi uzyskać zgodę pozwanego na cofnięcie pozwu bez zrzeczenia się roszczenia to w trakcie procesu wygodniejsza dla powoda będzie ugoda sądowa.

Sąd jest związany cofnięciem pozwu, chyba że dojdzie do wniosku, że cofnięcie pozwu jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zostało dokonane w celu obejścia prawa (art. 203 § 4 k.p.c.).

Pozew, który został cofnięty przez powoda, nie wywołuje żadnych skutków prawnych; przepisy traktują taką sytuację jakby do złożenia pozwu w ogóle nie doszło. Oznacza to, że postępowanie w tej sprawie, w której cofnięto pozew, zostanie przez sąd umorzone (art. 355 § 1 k.p.c.).

Powód cofając pozew powinien wiedzieć, jakie mogą go dotyczyć konsekwencje finansowe związane z tą decyzją. Jeżeli powód cofnął pozew przed wysłaniem odpisu pozwu pozwanemu, sąd zwraca całą uiszczoną przez powoda opłatę sądową (art. 79 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych). W razie cofnięcia pozwu po doręczeniu pozwanemu pozwu a przed rozpoczęciem rozprawy – sąd zwróci powodowi połowę uiszczonej opłaty sądowej. Jeśli powód zdecydował się na cofnięcie pozwu po rozpoczęciu się pierwszego posiedzenia sądu w danej sprawie to zasadniczo sąd zobowiąże powoda do zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego, jeśli pozwany złoży takie żądanie w terminie dwóch tygodni od dnia doręczenia mu pisma z oświadczeniem powoda o cofnięciu pozwu (art. 203 § 2 k.p.c.). Sąd stosuje tę zasadę niezależnie od przyczyny cofnięcia pozwu przez powoda (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 lutego 2011 r., II CZ 203/10).

Oczywiście od tej zasady istnieją wyjątki. Jeśli powód wykaże w piśmie, w którym żąda cofnięcia pozwu, że musiał złożyć pozew dla celowego dochodzenia swoich praw lub celowej obrony, to sąd może zdecydować na nieobciążanie żadnej ze stron kosztami postępowania sądowego albo też może obciążyć kosztami procesu pozwanego. Najczęściej sąd decyduje się na obciążenie kosztami procesu pozwanego w sytuacji, pozew został cofnięty ponieważ pozwany dobrowolnie zaspokoił powoda po złożeniu pozwu. W rozumieniu przepisów o kosztach procesu (art. 98 k.p.c.) pozwanego należy uznać w takiej sytuacji za stronę, która proces przegrała (postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2012 r., IV CZ 117/11).

 

foto dzięki uprzejmości Theeradech Sanin / freedigitalphotos.net

Możliwość komentowania została wyłączona.